Meira on asettanut hankinnalleen kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet sekä kahvin että mausteiden osalta. Hankimme 100% vastuulliseksi varmennettua raakakahvia vuoden 2022 lopusta lähtien ja tänä vuonna tavoitteenamme on saavuttaa jo 80% taso. Mausteiden osalta tavoitteena on vuoden 2023 loppuun mennessä hankkia 80 % raaka-aineista vastuullisiksi varmennetuista tai matalan riskin lähteistä (BSCI-luokitukseen perustuen).

Käytämme monia keinoja raaka-aineen vastuullisuuden varmentamiseksi. Suosimme aina kolmannen osapuolen sertifiointia tai varmennusta (esim. Rainforest Alliance, Reilu Kauppa). Kahvin osalta laatuvaatimuksiamme vastaavia sertifioituja raaka-aineita on saatavilla hyvin, mutta mausteiden osalta tilanne ei ole niin kattava. Mausteissa hyväksymme myös kumppaneidemme vastuullisuusohjelmien kautta tulevat raaka-aineet, jos ohjelman periaatteet vastaavat hankintapolitiikkamme periaatteita ja vaatimuksia mm. ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja ympäristön suojelun suhteen, ja jos kumppanimme voi varmentaa ohjelman toteutumisen farmitasolle saakka. Teemme myös itse auditointeja toimitusketjuun, kertaa Aija Pohjanen, Meiran hankintatiimin päällikkö.

Meiralle on tärkeää tehdä pitkäjänteistä työtä kumppaneidemme kanssa hankintaketjussa. Pitkät suhteet lisäävät luottamusta, läpinäkyvyyttä ja mahdollisuutta rakentaa pysyvää parannusta alkuperämaissa viljelijöiden ja työntekijöiden elinkeinoon sekä vastuullisiin toimintatapoihin.

Läpinäkyvyyden, molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseen ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen on monia keinoja. Strategisten kumppaneiden kanssa keskustellaan säännöllisesti. Meiran edustus käy vuosittain tärkeimmissä alkuperämaissa – toki pandemian vuoksi vierailuissa on ollut pitkä tauko. Tänä vuonna Meira on lisäksi pilotoinut uutta työkalua toimitusketjun vastuullisuuden hallintaan ja läpinäkyvyyden lisäämiseen; toimittajien itsearviointikyselyä.

Vastuullisuuden itsearviointityökalu toteutettiin osana pro gradu -tutkielmaa

Hankinnan vastuullisuusitsearviointi -projekti alkoi toimeksiantona syksyllä 2020, kun Meiralla nykyään ostajana työskentelevä Nelli Sirén alkoi työstää pro gradu -tutkielmaansa osana hankintojen johtamista käsittelevää Supply Management -tutkintoaan (KTM). Lähtökohtana oli tehdä tutkielma, jonka aihe pohjautuu vahvasti Meiran hankinnalle asetettuihin vastuullisuustavoitteisiin. Pro gradu -tutkielman aiheeksi muotoutui Creating a Sustainabilty Framework for Supplier Evaluation eli vastuullisuusviitekehyksen luominen toimittaja-arviointia varten. Tavoitteena oli siis määrittää vastuullisuuskriteeristö toimittaja-arviointia varten ja selvittää tarkemmin Meiran toimitusketjun kumppaneiden vastuullisuustyön tasoa toimittajien itsearvioinnin pohjalta. Itsearvioinnin tulokset toimisivat pohjana vastuullisuuden kehittämiselle ja prioriteettien asettamiselle hankintaketjussa. Tavoitteena oli myös löytää kategoriakohtaisen vastuullisuustyön fokusalueet ja selvittää uusien strategisten kumppanuuksien mahdollisuuksia.

Työ alkoi siitä, että tarkastelin mahdollisia riskejä liittyen toimitusketjun vastuullisuuteen niin sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin näkökulmasta. Niiden pohjalta määriteltiin haastattelututkimuksen aihealueet, ja toteutin haastattelut Meiran hankinta- ja vastuullisuushenkilöille. Seuraavaksi rakensimme selainpohjaisen kyselylomakkeen, joka lähetettiin pilottiin valituille Meiran toimittajille. Itsearvioinnin aihekokonaisuudet ja kysymyspatteristo perustuvat Meiran Sourcing Policy:n kolmen pilarin varaan, jotka ovat eettinen läpinäkyvä liiketoimintamalli, sosiaalinen vastuu sekä ympäristönsuojeluun liittyvät teemat. Toimittajilta toivotaan rehellisiä näkemyksiä ja perusteluita oman toimintansa tasosta. Vastauksista me pystymme tunnistamaan mahdollisia kipupisteitä ja kehityskohteita vastuullisuuden suhteen, kertaa Nelli työn vaiheita.

Itsearviointi auttaa Meiraa ymmärtämään paremmin, kuinka tärkeäksi toimittaja vastuullisuuden kokee, ja mitä toimenpiteitä toimittajat ovat jo tehneet vastuullisuuden eteen. Vastausten perusteella tunnistetaan myös paremmin toimittajakohtaisia riskejä sekä pystytään priorisoimaan kehitystoimenpiteitä sekä mahdollisesti myös toimittajavalintoja. Vastuullisuuden itsearviointi on myös toimittajille oiva tilaisuus itsereflektointiin ja kehityssuunnitelmien tekoon. Tavoitteena onkin luonnollisesti molemminpuolinen hyöty – avoimen dialogin aikaansaaminen, kehitysehdotusten tunnistaminen ja toimittajien toimintatapojen kehittäminen yhdessä.

Pilotin tulokset kertovat, että sosiaalinen vastuu on vahvemmin hallussa

Ensimmäisen analyysikierroksen jälkeen voitiin havaita positiivisesti, että itsearvioinnin vastausprosentti oli hyvä ja vastaukset olivat tarkkoja.

Kaikilla vastanneilla toimittajilla on mm. käytössä kirjalliset työsopimukset. Vaikuttaa myös siltä, että tiloilla ja toimitusketjussa on kiinnitetty enemmän huomiota sosiaaliseen vastuullisuuteen, kuten työsopimusasioihin, turvallisuuteen, palkkaukseen ja sairaslomien mahdollisuuteen, kuin ympäristövastuuseen liittyviin aiheisiin, joissa on havaittavissa selkeämpää hajontaa vastausten kesken. Esimerkiksi vain noin puolilla vastaajista oli tavoitteita ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Monilla Meiran toimittajilla on sisäisiä Code of Conduct-ohjeistoja liittyen esimerkiksi omiin toimittajiin. Monille toimittajille on myös myönnetty erilaisia ympäristösertifikaatteja,  kertaa Nelli Sirén pilottikierroksen tuloksia.

Kohti yhä syvempää yhteistyötä kumppaneiden kanssa

Seuraavina askelina on tulosten analysointi syvällisemmin, kehitystoimenpiteiden tunnistaminen liittyen itsearviointityökaluun ja -prosessiin, sekä vastausten ja toimittajien ”pisteytys”. Vastuullisuuskriteeriemme täyttäminen ja vastullisuuteen panostaminen on yksi Meiran toimittajavalintakriteereistä. Tulevina vuosina tavoitteena on luoda itsearvioinnista kiinteä osa toimittajasuhteiden hallintaa ja toimittajakohtaisen vastuullisuusriskien arviointia.

Toimittajien itsearviointi auttaa meitä kehittämään vastuullisia toimintatapoja yhdessä kumppaneidemme kanssa sekä syventää läpinäkyvyyttä toimitusketjussamme. Tästä on hyvä jatkaa, toteaa Aija Pohjanen.