Olemme tunnistaneet tärkeimmät vaikutusmahdollisuutemme ilmastotyön saralla ja edistämme niihin liittyviä tavoitteitamme systemaattisesti, tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteidemme viitoittamana. Tavoitteemme ovat myös kansainvälisen SBT Science Based Target –aloitteen hyväksymät. Analysoimme toimintamme ilmastovaikutuksia ja täsmennämme tiekarttaa tarvittavalla tavalla vuosittain edistymisemme varmentamiseksi.  

Vuosi 2023 oli jälleen normaalivuosi poikkeuksellisen vuoden 2021 joulukuun kahvipaahtimolla tapahtuneen tulipalon ja siihen liittyneiden uudelleen rakentamisen ja vuoden 2022 poikkeuksellisten tuotantojärjestelyiden jälkeen. 

Päästömme vuonna 2023 

Meiran vuoden 2023 kokonaispäästöt (koko arvoketju; ts. päästöluokat Scope 1-3) olivat 93 397 tCO2e. Oman toiminnan suorien ja epäsuorien päästöjen (Scope 1-2) osalta päästöt ovat 1403 tCO2e.  

Meiran toiminnan kasvihuonekaasujen päästöjakaumaa ja -kehitystä tarkasteltaessa on huomioitava Meiran tehtaan tulipalo vuonna 2021 ja tuotannon palautuminen normaaliin täysin vasta vuoteen 2023 mennessä. Tästä syystä esimerkiksi Scope 2 ja Scope 3päästöt ovat kasvaneet vuodesta 2022, kun tuotantokatkoksesta palattiin kahvin normaaliin paahtamiseen sekä kahvin hankinnan tavanomaiseen volyymiin. Tästä johtuen esimerkiksi maakaasun käytön päästöt kasvoivat vuosien 2022 ja 2023 välillä +77%.  

Verrattuna viimeisimpään tuotannollisesti normaaliin vuoteen 2021, vuoden 2023 kokonaispäästöt (Scope 1-3) ovat kuitenkin hieman laskeneet -2,6% (-2446 tCO2e). Oman toiminnan suorat ja epäsuorat päästöt (Scope 1-2) ovat laskeneet -48% verrattuna vuoteen 2019 (ja -18% vs. 2021, joka edellinen ns. normaalivuosi). Meira on SBT:ssään sitoutunut vähentämään Scope 1-2 päästöjään vuoden 2019 tasosta 80 %:lla vuoteen 2028 mennessä.  

Scope 1-2 päästöjen alenemiseen on vaikuttanut uusiutuvaan/päästöttömään sähköön siirtyminen, systemaattisesti etenevät energiatehokkuustoimenpiteet sekä pienimuotoisesti myös uusiutuvan energian osuuden kasvu kaukolämmössä. Scope 3 -kategorioissa esiintyy vaihtelua tuotantovolyymista johtuen sekä myös päästökerrointen tarkentumisen vuoksi. Vuonna 2023 43% Meiran käyttämästä energiasta oli alkuperätodennettua, päästötöntä (sähkö) tai uusiutuvaa (biokaasu).  

Scope 2:n puolella sekä sähkön että kaukolämmön kulutus nousivat normaalitilanteeseen paluun myötä, mutta siirtyminen osin päästöttömään kaukolämpöön laski päästöjä -24 %. 

Päästöt ovat vähentyneet myös Scope 3:n osalta tuotteiden elinkaaren loppupäässä biojätteen laskentatavan tarkennuksesta (-23%) sekä elinkaaren alkupään kuljetuksien ja jakelun paluusta normaaliin tulipalon aiheuttaman ulkoisen tuotannon poisjäännin myötä ( -78%). Pieni päästövähennys on myös oman henkilökunnan työmatkoissa, joka selittyy kuitenkin työntekijöiden määrän vähentymisestä (1%).  

Kokonaisuudessaan päästövähennyksissämme vuoden 2023 osalta näkyy vielä Vallilan tulipalon aihettama ja siitä toipumiseen liittyvät haasteet. Vuoteen 2023 realisoitui myös vihdoin tuotantojoustavuuttamme parantava, merkittävä paahtokone-investointi. Sen rinnalla emme ole kuitenkaan täysin pysyneet toivomassamme tahdissa päästövähennyksissä, sillä mm. energiatehokkuuden parantamisen investointisuunnitelmaa on jouduttu justeeraamaan ja toteutusta ajallisesti siirtämään vuosille 2025-2027. Näistä poikkeusvuosista huolimatta olemme kuitenkin edelleen vahvasti sitoutuneita tavoitteisiimme ja edistämme sitkeästi vastuullisuusohjelmamme mukaisesti toimintamme päästövähennyksiä. LTO-hankkeen ensimmäiset tuotantovaiheet realisoituvat jo loppuvuodesta ja alkuvuodessa lisäsimme uusiutuvan energian osuutta keskimäärin +5% kokonaisenergiamäärästämme laskettuna. Kertoo vastuullisuus, kehitys ja viestintä -johtaja Heidi Päiväniemi.

Tarkemmat päästöjakaumat löydät täältä.

Energiatehokkuus siivittää ilmastotyötämme 

Tärkeä osa Meiran ilmastotyötä on ollut jo vuosia energiatehokkuuden kehittäminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet Energiatehokkuussopimukseen (ETS), joka velvoittaa meitä kehittämään keinoja parantaa energiatehokkuuttamme. Meiran ETS-tavoite vuodelle 2025 on 955 MWh/a. Tämän hetkinen toteumamme on 652 MWh/a, tarkoittaen, että olemme saavuttaneet 68 % ETS-tavoitteestamme.  

Energiakulutuksemme nousi vuoden 2023 aikana +25,6 % verrattuna vuoteen 2022. Tuotannollista energiankulutuksen nousua selittää kuitenkin kylmä talvi sekä tuotantomäärän paluu entiselle tasolle, Vallilan tehtaan tulipalon tuotantokatkoksen jälkeen. Erityisesti tämä näkyy maakaasun kulutuksessa, joka palasi tavanomaiselle tasolleen. Vertailu tulipaloa aikaisempaan aikaan kuvaa kokonaisuutta paremmin ja osoittaa -11,6 % laskun maakaasun ja -7,6 % laskun tuotannon energian ominaiskulutuksissa vuosien 2021 ja 2023 välillä.  

Vuoden 2024 alusta olemme siirtyneet biokaasun ja uusiutuvan kaukolämmön käyttöön Kulta Katriina Luomu-kahvien tuotannossa. Vähennys tuotteiden hiilijalanjäljen osalta on noin 2 prosenttiyksikköä. 

Ilmastotyömme arvoketjussa 

Teollisessa tuotannossa on hyvin tyypillistä, että suurin osa päästöistä syntyy arvoketjussa oman suoran toiminnan ulkopuolella. Näin Meirallakin. Toimintamme arvoketjussa suurin yksittäinen päästölähde on kahvin ja mausteiden viljely, jossa ilmastovaikutuksia syntyy esimerkiksi lannoitteiden tuotannosta ja käytöstä. Siksi olemme asettaneet tavoitteeksemme, että 90 % raaka-aineiden ja palveluiden toimittajistamme (päästöistä laskettuna) on asettanut tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Nyt voimmekin ilolla todeta saavuttaneemme tämän ensimmäisen tavoitteen, sillä kahvin toimittajamme (kattaen 93% Meiran päästöistä) on asettanut itselleen tieteeseen pohjautuvat päästötavoitteet. Jatkamme edelleen työtä omien ilmastohankkeiden täsmentämiseksi tuleville vuosille. Lisäksi tuemme alkuperämaissa toimivien kumppaneitamme kehitystoimenpiteiden läpivientiä kahvin viljelyn ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja kestävien viljelykäytänteiden vahvistamiseksi, jota osaltaan tukee myös hyödyntämiemme sertifiointiohjelmien (Rainforest Alliance, Reilu Kauppa) tekemä pitkäjänteinen ja systemaattinen koulutus- ja kehitystyö.  

Täsmällisempää ilmastotyötä tukemaan saimme Kulta Katriina Luomu -kahvien osalta valmiiksi hiilijalanjälki-laskennan. Arvoketjussa omat kuljetuksemme (ostetut omat kuljetukset) ovat pieni osa päästöjämme, mutta 2024 alusta siirryimme jo osassa omia kuljetuksia uusiutuvaan polttoaineeseen ja jatkamme asian edistämistä toisen kuljetuskumppanimme kanssa. 

Päästöjä vähentävä työmme jatkuu  

Kuluvan vuoden aikana etenemme myös viime vuoden päästötiedotteella mainitun energiatehokkuutta merkittävästi lisäävän nelivaiheisen LTO -hankkeen kanssa (pääpaino vuosilla 2025-2027). Hanke viitoittaa tietämme kohti 100% energiaomavaraisuutta sekä vähentää kastiketuotannon suljetun vedenkierron myötä myös veden käyttöämme ja jäteveden määrää merkittävästi (-50%-60%). Näin tuotannossamme syntyvien jätteiden päästöt laskevat noin -50% (kokonaistavoitteesta) vuoteen 2028 mennessä.  

Lisäksi olemme asettamassa konventionaalisen SBT-tavoitteen lisäksi maankäyttösektorin oman FLAG-päästötavoitteen vuoden 2024 aikana. FLAG-tavoite tuo ensimmäistä kertaa Forest, Land & Agriculture -sektorin päästöt näkyviksi GHG-laskennassa ja viitoittaa tietämme arvoketjumme päästöjä vähentävän työn osalta. Tähän nivoutuen ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukeva hankesuunnittelu on edelleen meneillään. Tavoitteenamme on vahvistaa keskeiset hankkeet ainakin kahvin arvoketjussa kumppaneidemme kanssa viimeistään vuoden 2025 aikana.  

Meira Oy:n tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet 

  • Meira Oy sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 (oman toiminnan) päästöjä 80 % vuoteen 2028 mennessä verrattuna vuoden 2019 päästöihin. 
  • Meira Oy sitoutuu vähentämään ennen tuotantoa tapahtuvien (ylävirran) kuljetusten ja varastoinnin sekä tuotannossa syntyvän jätteen päästöjä 50 % samassa aikajaksossa (2028 vs. 2019). 
  • Meira Oy sitoutuu siihen, että 90 % sen raaka-aineiden ja palveluiden tavarantoimittajista (päästöistä laskettuna) asettavat tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet 2025 mennessä. 

Meiran vastuullisuusohjelma  

Meiran vastuullisuusohjelma perustuu olennaisuusarviointiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vastaan, ja se nivoutuu neljään pilariin: Kestävät ja maistuvat tuotteet, Tieteeseen perustuva ilmastotyö, Hyvä naapuruus ja kestävä elintarviketuotanto Vallilassa sekä Hyvä työpaikka meiralaisille. Meiran vastuullisuustyötä viitoittaa osaltaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Ne ovat kansainvälisen Science Based Targets -aloitteen asiantuntijapaneelin hyväksymät. Meiran omaa toimintaa (scope 1 ja 2) koskevat tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Raportoimme vuosittain päästömme kasvihuonekaasuprotokollan (GHG Protocol) mukaisesti sivustollamme (meira.fi).