Hyvä liiketoimintaetiikka

  • Lakien ja säädösten noudattaminen, reilut ja läpinäkyvät toimintatavat
  • Korruptionvastaisuus, paikallisten yhteisöjen kunnioittaminen

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

  • Lapsityövoiman ja pakkotyövoiman kielto, järjestäytymisvapaus
  • Riittävä lepo, syrjinnän kielto, riittävät palkat ja edut, työturvallisuudesta huolehtiminen

Ympäristön suojelu

  • Luonnonvarojen ja biodiversiteetin suojelu
  • Energian käytön, kasvihuonepäästöjen, saasteiden ja jätteiden tuotannon vähentäminen
  • Uusiutuvien energia- ja materiaalilähteiden suosiminen
  • Kemikaalien vastuullinen käyttö, pakkausratkaisujen ympäristöystävällisyys

Varmistamme raaka-aineiden vastuullisuuden kolmannen osapuolen sertifiointien, kumppaniohjelmien, omien auditointien tai toimittajien itsearviointien avulla. Raaka-aineiden turvallisuus ja aitous varmistetaan tarkoilla laadunhallinta- ja tuoteturval-
lisuusprosesseilla. Pyrimme aina hankkimaan raaka-aineet mahdollisimman suoraan, ilman välikäsiä.

Lue lisää emoyhtiömme hankintapolitiikasta (Sourcing Policy):

http://investors.mzb-group.com/fase2/eng/shareholder-information/sustainability/