Tietosuojaseloste, kuluttajat

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Meira Oy
Postiosoite: PL 32, 00511 Helsinki
Käyntiosoite: Aleksis Kiven katu 15, 00510 Helsinki
Puh. 0207 44 3500
Y-tunnus 1789989-2
[email protected]

2. Rekisterin nimi
Meira Oy:n kuluttajarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisterin käyttötarkoituksena on Meira Oy:n liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen tekeminen; Meira Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.
Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto kolmansiin maihin
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Meira Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttäjät.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät.
Rekisteröidyn antamat henkilötiedot poistetaan välittömästi sen jälkeen, kun niiden käsittelyn oikeusperuste on lakannut.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun postiosoitteeseen, kuoreen merkintä “kuluttajarekisteri”.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.