Meira.fi palautelomake tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Meira Oy
Postiosoite: PL 32, 00511 Helsinki
Käyntiosoite: Aleksis Kiven katu 15, 00510 Helsinki
Puh. 0207 44 3500
Y-tunnus 1789989-2
meira.info@meira.fi

2. Rekisterin nimi
Meira Oy:n palautelomake

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Meira Oy:n verkkopalvelun kautta on mahdollista lähettää palautetta, kysymyksiä ja kommentteja Meira Oy:lle. Palautelomakkeella ilmoitettuja tietoja käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Palautelomakkeella annettuja tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekisterin tiedot saadaan pelkästään palautelomakkeen käyttäjiltä.

4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää palautteen antajan ilmoittamat henkilötiedot:
* Nimi
* Osoite
* Sähköpostiosoite
* Puhelinnumero
Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan palautelomakkeen käyttäjältä.
Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto kolmansiin maihin
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Meira Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttäjät. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan palautevastaamiseen.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät.
Tietoja säilytetään pääsääntöisesti ainoastaan siihen asti, kun palautteeseen on vastattu. Vastauksen jälkeen viestit ja yhteystiedot poistetaan.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun postiosoitteeseen, kuoreen merkintä “palaute”.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.