1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Meira Oy (Y-tunnus 1789989-2)

Postiosoite: PL 32, 00511 Helsinki

Käyntiosoite: Aleksis Kiven katu 15, 00510 Helsinki

Puh. 0207 44 3500

[email protected]

 

  1. Rekisterin nimi

Meira viestinnän ja markkinoinnin asiakasrekisteri

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta.

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

 

  1. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja:

Nimi, yritys, sähköpostiosoite ja mahdollisesti muita asiakkuuteen suoraan liittyviä tietoja.

 

Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

  1. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Meira Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttävät.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät.

Rekisteröidyn antamat henkilötiedot poistetaan välittömästi sen jälkeen, kun niiden käsittelyn oikeusperuste on lakannut.

 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun postiosoitteeseen, kuoreen merkintä “asiakasrekisteri”.

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.