Ruokatuotannolla ja elintarviketeollisuudella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Me Meiralla olemme sitoutuneet suomalaisyritysten kärkijoukoissa tähän työhön ja liittyneet jo vuonna 2022 osaksi kasvavaa kansainvälistä yritysten joukkoa, jotka ovat hyväksyttäneet päästövähennystavoitteensa Science Based Targets Initiative:n puolueettomalla asiantuntijapaneelilla. Ilmastotyö on keskeinen osa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteisiin perustuvaa vastuullisuustyötämme.

Meiran omaan toimintaa (ns. scope 1-2) koskevat päästövähennystavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa. Meira on sitoutunut vähentämään omasta toiminnastaan johtuvia eli absoluuttisia scope 1 ja 2 -päästöjä 80 prosentilla vuoteen 2028 mennessä verrattuna vuoden 2019 päästöihin. 

Osa SBTi:n vaatimaa ilmastotyötä on laskea myös oman tuotannon ulkopuolisen arvoketjun (ns. scope 3) päästöt GHG-protokollan mukaisesti ja asettaa tavoite ilmastotyölle myös näiden päästöjen suhteen. GHG-protokolla on tunnetuin maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan. 

Teollisessa tuotannossa on hyvin tyypillistä, että suurin osa päästöistä syntyy arvoketjussa oman suoran toiminnan ulkopuolella. Meiran toiminnassa suurin yksittäinen päästölähde on kahvin ja mausteiden viljely, jossa ilmastovaikutuksia syntyy esimerkiksi lannoitteiden tuotannosta ja käytöstä. Siksi käymme aktiivista keskustelua alkuperämaissa toimivien kumppaneidemme kanssa, kannustamme heitä selvittämään omat ilmastovaikutuksensa ja tekemään kehitystoimenpiteitä näiden vaikutusten pienentämiseksi. Sitoutamme suurimpia tavarantoimittajiamme  mallintamaan omat kasvihuonepäästönsä ja asettamaan tieteeseen perustuvat, Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteet. Erityisen tärkeässä roolissa ovat kahvin alkuperämaat ja viljelijöiden kouluttaminen ja kannustaminen ilmastoystävällisiin viljelytapoihin. Tätä työtä edelleen viitoittamaan asetamme ja hyväksytämme v. 2024 osana SBT-kokonaisuuttamme myös uuden maankäyttösektoria koskevan FLAG-tavoitteen (Forest, Land & Agriculture). FLAG-tavoite tuo ensimmäistä kertaa Forest, Land & Agriculture -sektorin päästöt näkyviksi GHG-laskennassa ja viitoittaa tietämme arvoketjumme päästöjä vähentävän työn osalta.  

Meira Oy:n tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet

  • Meira Oy sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 (oman toiminnan) päästöjä 80 % vuoteen 2028 mennessä verrattuna vuoden 2019 päästöihin.
  • Meira Oy sitoutuu vähentämään ennen tuotantoa tapahtuvien (ylävirran) kuljetusten ja varastoinnin sekä tuotannossa syntyvän jätteen päästöjä 50 % samassa aikajaksossa (2028 vs. 2019).
  • Meira Oy sitoutuu siihen, että 90 % sen raaka-aineiden ja palveluiden tavarantoimittajista (päästöistä laskettuna) asettavat tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet 2025 mennessä.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2019-2023

  • Vuosi 2023 oli Meiralle kahvituotannon osalta jälleen normaalivuosi tulipalon jälkeisen poikkeusvuoden jälkeen. Tämä näkyy kokonaispäästöjen osalta nousuna vs. 2022. Päästöjen nousun taustalla olevat syyt suurilta osin loogisia: paluu normaaliin kahvituotantoon tulipalon jälkeen sekä laskentojen tarkentuminen. Meiran toiminnan kasvihuonekaasujen päästöjakaumaa ja -kehitystä tarkasteltaessa on huomioitava Meiran tehtaan tulipalo vuonna 2021 ja tuotannon palautuminen normaaliin täysin vasta vuoteen 2023 mennessä. Tästä syystä esimerkiksi Scope 2 ja Scope 3 -päästöt ovat kasvaneet vuodesta 2022 kun tuotantokatkoksesta palattiin kahvin normaaliin paahtamiseen sekä kahvin hankinnan tavanomaiseen volyymiin. Esimerkiksi maakaasun käytöstä johtuvat päästöt kasvoivat vuosien 2022 ja 2023 välillä +77% tästä johtuen. 
  • Meiran oman toiminnan päästöt (suorat ja epäsuorat, ts. scope 1-2) kasvoivat +15% verrattuna vuoteen 2022, mutta vuoteen 2019 verrattuna ne ovat kuitenkin edelleen laskeneet; –48% (ja päästövähenemää on myös vs. 2021, -18%, joka edellinen ns. normaalivuosi). Meiran oman toiminnan kokonaispäästöt olivat vuonna 2023 1403,2 tCO2e 
  • Meiran koko arvoketjun kokonaispäästöt (koko arvoketju, ts. scopet 1-3) olivat 93 397 tCO2e vuonna 2023 ja ne laskivat noin -18 % verrattuna vuoteen 2019. Ja verrattuna viimeisimpään tuotannollisesti normaaliin vuoteen 2021, vuoden 2023 kokonaispäästöt (Scope 1-3) ovat myös hieman laskeneet -2,6% (-2446 tCO2e). 

Raportoimme tällä sivulla vuosittain kasvihuonepäästökehityksen koko arvoketjussamme.